Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuLicencje, certyfikaty, świadectwa

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-16 10:20:47
rosja, certyfikaty, licencje

Większość towarów sprzedawanych w Rosji musi być zgodna ze standardami rosyjskimi, nawet jeśli nie jest wymagana certyfikacja obowiązkowa. Towar podlegający certyfikacji dobrowolnej można wwieźć do Rosji, jednak w większości przypadków nie można go sprzedać.

W Federacji Rosyjskiej istnieje kilka rodzajów certyfikacji. Określa je Ustawa Federalna (UF) „O regulacji technicznej” z dnia 27 grudnia 2002 roku N 184-UF

(http://www.consultant.ru/popular/techreg/?utm_campaign=lawdoc_dynamic&utm_source=google.adwords&utm_medium=cpc&utm_content=1&gclid=CPXlhqiP67gCFcyXcAodp1EAFQ).

Aby towary przeszły pozytywnie kontrolę celną, konieczne jest posiadanie następujących dokumentów:

 • certyfikatu zgodności
 • deklaracji zgodności
 • deklaracji celnej
 • czasami także świadectwa o rejestracji państwowej
   

 

Potwierdzenie zgodności produkcji z wymogami jakości i bezpieczeństwa na terytorium Federacji Rosyjskiej (FR) może mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy. Dobrowolne potwierdzenie zgodności dokonuje się na drodze certyfikacji dobrowolnej. Obowiązkowe potwierdzenie zgodności przybiera formę:

 • deklaracji zgodności 
 • certyfikacji obowiązkowej

Jeśli produkcja nie podlega certyfikacji obowiązkowej oraz deklaracji, to konieczne jest sporządzenie certyfikacji dobrowolnej lub uzyskanie dokumentu od organu certyfikującego (tzw. отказное письмо).

 

Certyfikat zgodności

 

Jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym zgodność certyfikowanego produktu z niezbędnymi wymogami jakości i bezpieczeństwa ustalonymi dla tego produktu (normy GOST, przepisy Regulaminów Technicznych - RT) regulowanymi ustawodawstwem FR. Certyfikat zgodności nazywany jest również certyfikatem jakości, certyfikatem bezpieczeństwa lub certyfikatem celnym. Certyfikat ten mogą uzyskać jedynie podmioty posiadające akredytację państwową. Ustawodawstwo rosyjskie daje możliwość uzyskania certyfikatów w dowolnym podmiocie Federacji. Dany dokument posiadał moc prawną na terytorium całego kraju.


Certyfikacja dobrowolna

 

To  oficjalna procedura, która odbywa się na podstawie sprawdzenia zgodności wzorców towaru z obowiązującymi RT lub normami GOST. Certyfikat taki sporządzany jest na prośbę zamawiającego, sprzedawcy lub producenta. Nawet jeśli certyfikat ma charakter dobrowolny, to jest on dokumentem oficjalnym i może posługiwać się nim producent lub importer na prośbę kupującego, jako potwierdzenie jakości i bezpieczeństwa produkcji.

W trakcie procedury w certyfikacji dobrowolnej należy złożyć takie same dokumenty, jak przy certyfikacji obowiązkowej. Warto podkreślić, że to sam wnioskodawca określa, jakie parametry są brane pod uwagę podczas dokonywania ekspertyzy produkcji. Jeśli producent uważa, że nie jest konieczne dokonywanie certyfikacji dobrowolnej, to na potrzeby handlu lub urzędu celnego powinien uzyskać od organu certyfikującego wyżej wymienione отказное письмо.

Dokumenty certyfikatu różnią się barwą – dokument certyfikatu obowiązkowego ma kolor żółty, dobrowolnego – niebieski.

W celu sprzedaży towarów na rynku rosyjskim należy przedstawić potencjalnemu kontrahentowi certyfikat zgodności lub „отказное письмо”, które może się spotkać ze strony rosyjskiego partnera z dużą dozą nieufności. Wobec tego, posiadanie certyfikatu zgodności znacznie ułatwia operacje handlowe na terenie FR.

Отказное письмо, czyli „list odmowny” to dokument wydany przez organ certyfikujący, w którym stwierdza się, że produkcja nie podlega certyfikacji obowiązkowej. Dokument jest konieczny, gdy nie jest oczywiste, do jakiego kodu Ogólnorosyjskiego Klasyfikatora Produkcji – OKP (Общероссийский классификатор продукции – ОКП) lub Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (Товарной номкнклатуры внешэкономической деятельности - ТН ВЭД) można zakwalifikować produkcję. Problem ten może się pojawić w trakcie kontroli celnej, jednak może również dotyczyć klientów wymagających od producenta-sprzedającego certyfikatu zgodności .

Nie istnieją wzorce do sporządzenia tego dokumentu, ważne jest jednak, aby zwierał on pieczęć organu certyfikującego. Urzędy celne przyjmują „отказные письма” wydawane wyłącznie przez Wszechrosyjski Instytut Naukowo-Badawczy Certyfikacji Gosstandartu Rosji (Всероссийским Научно-Исследовательским Институтом Сертификации Госстандарта России- ВНИИС).

Obowiązkowej certyfikacji podlegają te towary, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzi. Wszystkie artykuły elektrotechniczne muszą przejść ekspertyzę bezpieczeństwa w systemie GOST R, z uwzględnieniem wymogów odpowiednich RT. Taka produkcja zwykle jest opatrzona abrewiaturą „RT”.

Obowiązkowej ekspertyzie w całości podlega produkcja dziecięca. Taki obowiązek z reguły nie jest nałożony na materiały budowlane. Jednak żadna firma budowlana nie przyjmie materiałów budowlanych bez certyfikacji zgodności, ponieważ powszechnie wiadomo, że jakość w tej branży odgrywa dużą rolę.

Listę towarów wraz z wszystkimi zmianami można znaleźć na stornie: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=143112.

 

Rodzaje certyfikatów 

 

Wyróżniamy kilka rodzajów certyfikatów: certyfikat zgodności na kontrakt, certyfikat na odrębną partię towarów, certyfikat zgodności na produkcję seryjną.

 

 • Certyfikacja zgodności GOST R, RT na kontrakt jest udzielna tylko na podstawie protokołu badań na rok. W certyfikacie powinna znajdować się dokładna nazwa producenta i odbiorcy, numer i data zawarcia kontraktu oraz zasady funkcjonowania współpracy. Dokumenty nie wprowadzają ograniczeń na importowane towary.
 • Certyfikat GOST R na odrębną partię towaru dotyczy handlu materiałami próbnymi i niewielkimi partiami towaru. Ta procedura certyfikacji różni się od poprzedniej tym, że nie wymaga dostarczenia protokołu badań. Certyfikat wydawany jest na czas nieograniczony.
 • Certyfikat zgodności GOST R na produkcję seryjną wymaga dostarczenia protokołu badań. Ten dokument jest wydawany na okres od 1 do 3 lat. Dzięki niemu zarówno rodzimy, jak i zagraniczny producent może potwierdzić jakość swojej produkcji.

 

 

Deklaracja zgodności

 

Jest dokumentem potwierdzającym, iż wwożone (i/lub wyprodukowane) wyroby odpowiadają wymogom norm i ustalonych standardów jakości (norm GOST, przepisów RT).

Deklaracja zgodności i certyfikat zgodności w Federacji Rosyjskiej posiadają jednakową moc prawną i okres ich obowiązywania wynosi od 1 do 5 lat. Wobec powyższego, deklaracja jest alternatywą dla sprzedającego lub producenta. Procedura sporządzenia deklaracji i certyfikacji odbywa się według takiego samego schematu – należy przeprowadzić badania w warunkach laboratoryjnych i dostarczyć dokumenty z wynikami analizy. Dla deklaracji zgodności nie ustalono określonego formularza, ale określono obowiązkową listę danych, które powinny zostać w nim zawarte.

Sporządzenie certyfikatu i deklaracji zgodności jest obowiązkowe, jeśli dany towar znajduje się na liście „Nomenklatury produkcji podlegającej obowiązkowej certyfikacji” ("Номенклатура продукции подлежащей обязательной сертификации") i „Nomenklatury produkcji podlegającej obowiązkowej deklaracji” ("Номенклатура продукции, подлежащей обязательному декларированию"

(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=143112;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.2953410146292299;from=106234-0).

Z tą listą powinien zapoznać się producent (sprzedawca).

Deklaracja zgodności jest wydawana wyłącznie dla producenta krajowego lub importera. Taka deklaracja nie może być sporządzona dla producenta zagranicznego. Jeśli dany towar podlega deklaracji obowiązkowej, ale producentem i wnioskodawcą jest firma zagraniczna – deklaracja jest wydawana na dystrybutora. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż deklaracja zgodności produkcji, sporządzona zgodnie z obowiązującymi wymogami dokumentów normatywnych, jest wymagana zarówno podczas kontroli celnej, jak i podczas realizacji produkcji.

Wykaz produkcji podlegającej obowiązkowej certyfikacji i deklaracji zgodności: http://www.certconsult.ru/nomenk.html.

 

Istnieją także inne rodzaje certyfikatów:

 • certyfikat o wymogach bezpieczeństwa pożarowego
 • rejestracja państwowa
 • zgoda na zastosowanie zasad Federalnej Służby ds. Nadzoru Ekologicznego, Technologicznego i Atomowego - Rostechnadzor (Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Ростехнадзор)
 • certyfikat zgodności z RT
   

System certyfikacji w Rosji podlega ciągłym zmianom. Modyfikowana jest nomenklatura towarów podlegających certyfikacji i deklaracji, niektóre certyfikaty są znoszone (na przykład, certyfikat dotyczący higieny).

 

Świadectwo o rejestracji państwowej

 

To dokument potwierdzający zgodność zgłoszonych wyrobów z normami sanitarno-higienicznymi i epidemiologicznymi oraz z jednolitymi wymogami bezpieczeństwa obowiązującymi na terytorium UC. Państwowej rejestracji wyrobów udziela Federalna Służba Nadzoru w Sferze Ochrony Praw Konsumentów i Dobrobytu Ludzi - Rospotrebnadzor (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Роспотребнадзор).

Lista towarów podlegających rejestracji państwowej została przedstawiona w aneksie Nr 1, w części II wykazu towarów podlegających rejestracji państwowej. Plan ten został zatwierdzony Decyzją Komisji UC N 299 z 28 maja 2010 r.

W przypadku braku pełnego świadectwa o rejestracji państwowej na towary, które wymagają takiej rejestracji, nie zostanie wydany certyfikat zgodności (deklaracja o zgodności), co uniemożliwia dystrybucję danego produktu zgodnie z prawem.
Świadectwo o rejestracji państwowej jest obowiązkowe dla następujących grupy towarów:

 • środki kosmetyczne
 • chemia gospodarcza
 • żywność dla dzieci
 • produkcja medyczna
 • środki higieniczne
 • bielizna dziecięca
 • niektóre wyroby spożywcze itd.

Uzyskanie powyższych dokumentów jest konieczne, aby prowadzić wymianę handlową w ramach UC.

Pełna lista towarów objętych rejestracją państwową znajduje się na stronie: http://www.tsouz.ru/KTS/KTS17/Pages/P1_299.aspx.

Zanim certyfikat zostanie sporządzony, muszą zostać spełnione następujące kryteria:

 • analiza dokumentacji firmy ubiegającej się o certyfikat
 • badania w niezależnym centrum laboratoryjnym w celu sprawdzenia zgodności z obowiązującymi normami
 • w niektórych przypadkach - kontrola inspekcyjna procesu produkcji

O wystawienie świadectwa o rejestracji państwowej może ubiegać się firma importująca lub sam producent. Jeśli wnioskodawcą jest firma importująca, to powinna ona dostarczyć następujące dokumenty:

 • kopię kontraktu
 • kopie dokumentów założycielskich
 • plik ze szczegółową informacją o produkcie (sfera zastosowania, skład)
 • wniosek o wydanie dokumentu

Okres wyrobienia certyfikatu zgodności od momentu złożenia wniosku trwa na ogół nie dłużej niż 21 dni roboczych.

Świadectwo o rejestracji producenta zagranicznego wymaga przedłożenia następującego pakietu dokumentów:

 • wniosku o certyfikację
 • wykazu niezbędnych dokumentów technicznych
 • certyfikatu o zapewnieniu jakości towarów z kraju producenta

Kopie wydanych dokumentów podlegają obowiązkowemu potwierdzeniu notarialnemu.

 

Zmiany w przepisach 

 

Przepisy dotyczące Regulaminów Technicznych ulegają ciągłym zmianom. Federalna Służba Celna FR - FSC (Федеральная таможенная служба - ФТС) i Federalna Agencja ds. Regulacji Technicznych i Metrologii – FARTM (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Росстандарт) poinformowały, że 15 lutego 2013 r. weszło w życie sześć nowych RT UC Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej (WPG) Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej – EaWG (Евразиийское экономиическое соообщество - ЕврАзЭС):

 • „O bezpieczeństwie urządzeń niskiego napięcia”
 • „O bezpieczeństwie maszyn i urządzeń”
 • „O bezpieczeństwie urządzeń pracujących z wykorzystaniem paliw gazowych”
 • "Elektromagnetyczna kompatybilność urządzeń technicznych”
 • „Bezpieczeństwo wind”
 • „O bezpieczeństwie urządzeń pracujących w środowiskach zagrożonych wybuchem”

Przewidziano okres przejściowy. W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających przeprowadzenie ekspertyzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkcja i sprzedaż towarów wydanych lub przyjętych przed wejściem w życie nowych RT UC była możliwa do 15 marca 2015 r. Do tego dnia możliwa była również produkcja i sprzedaż towarów na terenie UC, niepodlegających obowiązkowej ekspertyzie do momentu wejścia w życie nowych RT.

Federalna Służba Celna FR i Federalna Agencja ds. Regulacji Technicznych i Metrologii poinformowała, że od 1 lipca 2013 roku weszło w życie siedem nowych RT UC dotyczących bezpieczeństwa produkcji artykułów żywnościowych:

 • „O bezpieczeństwie produkcji artykułów żywnościowych”
 • „Oznakowanie artykułów żywnościowych”
 • „Bezpieczeństwo produkcji soków z owoców i warzyw”
 • „Bezpieczeństwo produkcji artykułów żywnościowych z zawartością oleju i tłuszczu”
 • „O bezpieczeństwie ziarna”
 • „O bezpieczeństwie poszczególnych rodzajów produkcji wyspecjalizowanych artykułów spożywczych, w tym leczniczo-dietetycznej i dietetyczno-profilaktycznej żywności”
 • „ Wymagania dotyczące bezpiecznych dodatków do żywności, aromaty zatorów i technologicznych środków wspomagających”

Tu również przewidziano okres przejściowy. Do 15 lutego 2015 r. dozwolona była produkcja i sprzedaż żywności posiadającej certyfikat zgodności, wydany lub przyjęty do 1 lipca 2013 r. Sprzedaż takiej żywności dozwolona jest w terminie jej ważności, zgodnie z narodowym prawodawstwem kraju-członka UC i WPG.
Pod koniec stycznia 2013 roku została podjęta Decyzja Kolegium Wspólnej Komisji Gospodarczej (WKG) (Единой экономической комиссии (ЕЭК) N 293 z 25 grudnia 2012 roku „O jednolitych formularzach certyfikatów zgodności i deklaracji zgodności”, w której zostały określone nowe zasady wypełnienia certyfikatów i deklaracji zgodnie z wymogami RT UC.

W nowych formularzach certyfikatów zgodności RT UC znajduje się 15 pól, w których obowiązkowo należy wskazać informacje o produkcji, na którą został wydany certyfikat. Poza tym powinny one zawierać:

 • pole z nazwą produkcji
 • informacje o produkcji w celu jej identyfikacji (typ, marka, model, artykuł produkcji i inne)
 • nazwę i dane dokumentu, zgodnie z którym odbywa się produkcja (regulamin techniczny, standard, standard organizacji, przepisy techniczne - jeśli takie istnieją - lub inny dokument normatywny)
 •  kod (kody) produkcji zgodne ze wspólną Nomenklaturą Towarową Handlu Zagranicznego - NT HZ (Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности) UC
 • informacje o dokumentach potwierdzających zgodność produkcji z wymogami RT UC (protokoły badań i ekspertyz lub pomiarów ze wskazaniem numeru, daty i nazwy laboratorium badawczego badawczej);
 • numer rejestracyjny świadectwa akredytacji i okres jego obowiązywania;
 • inne dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę jako dowód zgodności z wymogami RT UC: warunki i okres przechowywania produkcji, termin przydatności i, jeśli istnieje taka konieczność, inne dane identyfikujące produkcję

W nowej wersji deklaracji zgodności RT UC znajduje się 10 pól, w których zostały zamieszczone informacje o produkcji. Nowy dokument zawiera:

 • pełną nazwę produkcji
 • informacje o produkcji (typ, marka, model, artykuł produkcji i inne)
 • pełną nazwę wyrobu wraz z adresem – odnosi się do osoby prawnej i filii będących w jego posiadaniu, lub miejsce zamieszkania – odnosi się do osoby fizycznej zarejestrowanej w charakterze indywidualnego przedsiębiorcy
 • nazwę i dane dokumentu (dokumentów), zgodnie z którym odbywa się produkcja (regulamin techniczny, standard, standard organizacji, przepisy techniczne (jeśli takie istnieją) lub inny dokument normatywny)
 • kod (kody) NT HZ UC
 • informacje o dokumentach potwierdzających zgodność produkcji z wymogami RT UC (protokoły badań i ekspertyz lub pomiarów ze wskazaniem numeru, daty i nazwy Laboratorium badawczego/ jednostki badawczej)
 • numer rejestracyjny świadectwa akredytacji i okres jego obowiązywania; inne dokumenty dostarczone przez wnioskodawcę jako dowód zgodności z wymogami RT UC
 • warunki i okres przechowywania produkcji, termin przydatności i, jeśli istnieje taka konieczność, inne dane identyfikujące produkcję

 

Zgodnie z nowymi zasadami sporządzania certyfikatów i deklaracji zgodności, istnieje możliwość uzupełnienia dokumentów o załączniki. Każda strona takiego załącznika powinna być ponumerowana oraz powinna zawierać numer rejestracyjny dokumentu, a także odpowiednie podpisy. Formularze certyfikatów i deklaracji RT UC, tak jak to miało miejsce wcześniej, wypełnia się w języku rosyjskim na komputerze.

Dodatkowo, znacznej zmianie uległy przepisy dotyczące poświadczenia kopii certyfikatów i deklaracji RT UC. Obecnie kopie wydanych dokumentów, jeśli istnieje taka potrzeba, przygotowywane są przez wnioskodawcę (w przypadku certyfikacji) lub przez osobę przyjmującą deklarację zgodności (w przypadku deklaracji), na białym papierze formatu A4, są opatrzone pieczęcią i podpisem (w przypadku osoby fizycznej zarejestrowanej jako indywidualny przedsiębiorca – jeśli taki posiada). Wcześniej kopie były poświadczane przez ustawodawstwo państwa-członka UC WPG, na którego terytorium został wydany certyfikat zgodności lub została zarejestrowana deklaracja zgodności, sporządzona wg wspólnego wzorca.
Na mocy Ustawy Federalnej FR N 2Э8-UF z 23 lipca 2013 r. zostały wprowadzone zmiany do art. 46 Ustawy Federalnej z 27 lutego 2002 r. N 185-UF „O regulacji technicznej”. Artykuł uzupełniono o punkt N 12 o następującej treści: przed przyjęciem ustawy, w której zostaną wprowadzone obowiązkowe przepisy odnośnie do funkcjonowania laboratoriów badawczych, dobór takich ośrodków odbędzie się za pośrednictwem narodowego organu ds. akredytacji na zasadzie dobrowolności.

W ustawie podkreślono, że za wykonane ekspertyzy przez laboratorium badawcze wnioskodawca jest zobowiązany uiścić opłatę zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, określonymi przez Rząd FR.

Ustawa przewiduje także pobieranie opłaty od wnioskodawcy za przeprowadzenie procedur przyznania i oceny zgodności jednostki badawczej (ośrodka) z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

 

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert