Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuJeśli chcesz pracować w Rosji

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Dorota Kazimierczak | 2015-06-16 10:16:33
rosja, praca, świadczenia socjalne, zawody

Przepisy ustawy w przedmiocie zatrudnienia cudzoziemców wprowadzają ograniczenia dostępu cudzoziemców do wykonywania niektórych prac w administracji państwowej, wojsku itp.

 

 

Od 13 kwietnia 2004 r. obcokrajowiec, wjeżdżający do Rosji w celu wykonywania pracy, musi posiadać tzw. zwykłą wizę roboczą, wydawaną na okres kontraktu, lecz nie dłużej niż na jeden rok. W ciągu miesiąca od zatrudnienia obcokrajowca (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej), pracodawca jest zobowiązany zawiadomić o tym Regionalną Inspekcję Pracy.

Nowe zmiany ustawy „O prawnym statusie obcokrajowców w Federacji Rosyjskiej” dopuszczają możliwość zatrudnienia cudzoziemca w ramach danego zezwolenia u innego pracodawcy pod warunkiem zgłoszenia w ciągu 15 dni rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą i w tym przypadku istnieje również możliwość przedłużenia zezwolenia na pracę również poza limitami rocznymi na zatrudnienie cudzoziemców.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy lub usługodawcy mogą bez ww. określonych zezwoleń zatrudniać wysokokwalifikowanych specjalistów, pod którymi się rozumie cudzoziemiec, posiadającego doświadczenie zawodowe lub osiągnięcia w określonej dziedzinie, jeśli warunki jego zatrudnienia na terytorium FR zakładają osiągnięcie przez niego dochodu rocznego w wysokości nie mniejszej niż 2 miliony rubli. Przy czym do tej kategorii osób nie stosuje się limitów zezwolenia na pracę.

Pracodawcy lub usługodawcy sami i na własne ryzyko dokonują oceny kompetencji i wymogów dla uznania danych pracowników–cudzoziemców jako wysokokwalifikowanych specjalistów.

Pozwolenie na pracę specjalista otrzymuje na okres ważności zawartej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lecz nie dłużej niż na trzy lata. Termin ten może być wielokrotnie przedłużany na czas trwania umowy, nie więcej niż trzy lata dla każdej umowy.

Cudzoziemcy mogą sami ogłaszać się jako wysokokwalifikowani specjaliści, występując z wnioskiem do właściwego organu władzy wykonawczej w zakresie migracji lub przedstawicielstw dyplomatycznych FR.

Wysokokwalifikowany specjalista może w ciągu 30 dni od rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą zawrzeć umowę z innym pracodawcą i otrzymać nowe zezwolenie na pracę zachowując aktualność wizy, jego pobytu czasowego i przebywających z nim członków rodziny. Wysokokwalifikowany specjalista i członkowie jego rodziny od momentu wjazdu na terytorium FR są obowiązani posiadać ubezpieczenie medyczne, które jest wymogiem bezwzględnym do zawarcia umowy o pracę lub cywilno-prawnej.

Ostatnie zmiany ustawy uprościły procedury zatrudniania cudzoziemców, których nie dotyczy obowiązek posiadania wizy wjazdowej do FR.

Użyte w ustawie określenie „patent” oznacza prawo do pracy dla cudzoziemców wjeżdżających na terytorium FR w warunkach nie wymagających uzyskania wizy.

Obywatele FR mogą zatrudniać na podstawie umów cywilno – prawnych cudzoziemców do wykonanie ich domowych prac nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy to cudzoziemców, którzy zgodnie z prawem bez wymogu wizowego przebywają na terytorium FR i posiadają wykupiony patent. Patent wydaje się na 1-3 miesiące, z przedłużeniem do 12 miesięcy, lecz w określonych przypadkach naruszenia przepisów może być on anulowany.

Odrębnym zagadnieniem uregulowanym Ustawą jest wykonywanie pracy przez cudzoziemców w przedstawicielstwach zagranicznych osób prawnych w FR. Ta grupa pracowników nie wymaga zezwolenia na pracę, lecz jest ustalana na podstawie umów międzynarodowych i zasadzie wzajemności w liczbie akredytacji ustalanej dla danego przedstawicielstwa.

W Rosji obowiązują ograniczenia ilościowe wydawanych pozwoleń na pracę – zaproszeń na wjazd do FR obywateli innych państw w celu wykonywania pracy (na mocy uchwały rządu nr 782 z 30.10.2002 r.) - limit nie dotyczy jedynie obywateli państw WNP, z wyłączeniem Gruzji i Turkmenistanu.

Podstawowe zasady wydawania pozwoleń na pracę w FR dla obywateli innych państw (w tym obywateli RP), obowiązują na podstawie art. 18 ustawy 115-ФЗ „O prawnym statusie obcokrajowców w Federacji Rosyjskiej” z 25.07.2002 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 19 maja 2010 roku, odnoszą się do następujących kwestii:

 1. pozwolenie na pracę może być wydane obcokrajowcowi, który ukończył 18 lat
 2. obywatel obcego państwa może otrzymać pozwolenie na pracę, jeśli jest zarejestrowany w FR jako indywidualny przedsiębiorca i zamierza prowadzić działalność gospodarczą bez osobowości prawnej lub jest zaproszony w charakterze zagranicznego pracownika przez pracodawcę albo zamawiającego wykonanie prac (usług) na zasadzie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych w granicach limitu określonego w pozwoleniu na przyjazd i zatrudnieniu pracowników z zagranicy w celu wykonywania pracy na terytorium FR
 3. pozwolenie jest wydawane pracodawcy lub zamawiającemu wykonanie robót (usług) dla każdego zagranicznego pracownika a także dla obywatela innego państwa zarejestrowanego w FR w charakterze indywidualnego przedsiębiorcy
 4. warunkiem otrzymania pozwolenia jest wniesienie przez pracodawcę lub zamawiającego usługi odpowiednich środków finansowych (kaucji) do organu wydającego pozwolenia koniecznych dla wjazdu pracownika na terytorium FR
 5. pracodawcą lub zamawiającym wykonanie pracy (usługi) występującym o pozwolenia na pracę dla pracowników zagranicznych może być obywatel obcego państwa zarejestrowany w Rosji jako indywidualny przedsiębiorca
 6. wniosek o pozwolenie na pracę składa pracodawca, zamawiający wykonanie pracy (usługi) lub obcokrajowiec zarejestrowany w FR jako przedsiębiorca do odpowiedniego terytorialnie organu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 7. pracodawca jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na pracę dla pracownika z zagranicy przed rozpoczęciem przez niego pracy w FR
 8. Przepisy Ustawy nie dzielą cudzoziemców na tych z krajów UE i spoza UE, lecz na cudzoziemców, dla których wjazd na terytorium odbywa się na podstawie wizy lub bez wymogu posiadania wizy
 9. Obcokrajowiec czasowo przebywający w Federacji Rosyjskiej nie może wykonywać pracy poza granicami podmiotu terytorialnego FR, na terytorium, którego ma prawo do zamieszkania
 10. Przepisy ustawy w przedmiocie zatrudnienia cudzoziemców wprowadzają ograniczenia dostępu cudzoziemców do wykonywania niektórych prac (w administracji państwowej, wojsku itp.)
 11. Od 13 kwietnia 2004 r. obcokrajowiec, wjeżdżający do FR w celu wykonywania pracy, musi posiadać tzw. zwykłą wizę roboczą, wydawaną na okres kontraktu, lecz nie dłużej niż na 1 rok. W ciągu miesiąca od zatrudnienia obcokrajowca (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej), pracodawca jest zobowiązany zawiadomić o tym Regionalną Inspekcję Pracy
 12. Nowe zmiany ustawy „O prawnym statusie obcokrajowców w Federacji Rosyjskiej” dopuszczają możliwość zatrudnienia cudzoziemca w ramach danego zezwolenia u innego pracodawcy pod warunkiem zgłoszenia w ciągu 15 dni rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą. W tym przypadku istnieje również możliwość przedłużenia zezwolenia na pracę również poza limitami rocznymi na zatrudnienie cudzoziemców
 13. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy lub usługodawcy mogą bez ww. określonych zezwoleń zatrudniać wysokokwalifikowanych specjalistów, pod którymi się rozumie cudzoziemca, posiadającego doświadczenie zawodowe lub osiągnięcia w określonej dziedzinie, jeśli warunki jego zatrudnienia w FR zakładają osiągnięcie przez niego dochodu rocznego w wysokości nie mniejszej niż 2 mln rubli. Przy czym do tej kategorii osób nie stosuje się limitów zezwolenia na pracę
 14. Pracodawcy lub usługodawcy sami i na własne ryzyko dokonują oceny kompetencji i wymogów dla uznania danych pracowników–cudzoziemców jako wysokokwalifikowanych specjalistów
 15. Pozwolenie na pracę specjalista otrzymuje na okres ważności zawartej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, lecz nie dłużej niż na trzy lata. Termin ten może być wielokrotnie przedłużany na czas trwania umowy, nie więcej niż trzy lata dla każdej umowy
 16. Cudzoziemcy mogą sami ogłaszać się jako wysokokwalifikowani specjaliści, występując z wnioskiem do właściwego organu władzy wykonawczej w zakresie migracji lub przedstawicielstw dyplomatycznych FR. Zgodnie z ustawą, wysokokwalifikowany specjalista może w ciągu 30 dni od rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą zawrzeć umowę z innym pracodawcą i otrzymać nowe zezwolenie na pracę zachowując aktualność wizy, jego pobytu czasowego i przebywających z nim członków rodziny. Wysokokwalifikowany specjalista i członkowie jego rodziny od momentu wjazdu na terytorium FR są obowiązani posiadać ubezpieczenie medyczne, które jest wymogiem bezwzględnym do zawarcia umowy o pracę lub cywilno-prawnej
 17. Ostatnie zmiany ww. Ustawy w sposób istotny uprościły procedury zatrudniania cudzoziemców, których nie dotyczy obowiązek posiadania wizy wjazdowej na terytorium FR
 18. Użyte w Ustawie określenie „patent” oznacza prawo do pracy dla cudzoziemców wjeżdżających na terytorium FR w warunkach nie wymagających uzyskania wizy
 19. Obywatele FR mogą zatrudniać na podstawie umów cywilno – prawnych cudzoziemców do wykonanie ich domowych prac nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dotyczy to cudzoziemców, którzy zgodnie z prawem bez wymogu wizowego przebywają na terytorium FR i posiadają wykupiony patent. Patent wydaje się na 1- 3 miesiące z przedłużeniem do 12 miesięcy, ale w określonych przypadkach naruszenia przepisów może być on anulowany
 20. Odrębnym zagadnieniem uregulowanym Ustawą jest wykonywanie pracy przez cudzoziemców w przedstawicielstwach zagranicznych osób prawnych na terytorium FR
 21. Ta grupa pracowników nie wymaga zezwolenia na pracę, lecz ustalana jest na podstawie umów międzynarodowych i zasadzie wzajemności w liczbie akredytacji ustalanej dla danego przedstawicielstwa

Od 13 kwietnia 2004 r. obcokrajowiec, wjeżdżający do FR w celu wykonywania pracy, musi posiadać tzw. zwykłą wizę roboczą, wydawaną na okres kontraktu, lecz nie dłużej niż na rok. W lipcu 2010 r. wprowadzono pewne ułatwienia w zatrudnianiu tzw. wysokokwalifikowanych specjalistów z zagranicy przez rosyjską osobę prawną lub filię zagranicznej osoby prawnej.

Kryterium uznania za specjalistę jest kwota wynagrodzenia (2 mln rubli za okres kontraktu, lecz nie dłużej niż trzy lata).

Wysoko wykwalifikowani specjaliści zostali wyjęci spod obowiązującego limitu ilości wydawanych w danym roku pozwoleń na pracę.

 

Odpisy na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne
 

Zasady uiszczenia składek na rzecz ubezpieczenia społecznego oraz ich wysokość w Federacji Rosyjskiej określa ustawa nr 212-ФЗ z dnia 24 lipca 2009 r. o składkach ubezpieczeniowych na rzecz Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej, Funduszu Ubezpieczenia Socjalnego Federacji Rosyjskiej, Federalnego Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Medycznego oraz regionalnych funduszy obowiązkowego ubezpieczenia medycznego.

Należy podkreślić, że w myśl art. 5 ustawy o ubezpieczeniach płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne są osoby wypłacające wynagrodzenie ze stosunku pracy na rzecz osób fizycznych. Zatem sam pracownik nie jest płatnikiem składek.

Podstawę do naliczenia składek stanowią wypłaty naliczone przez płatnika składek na rzecz osób fizycznych w wysokości określonej tą ustawą.

Za okres rozliczeniowy uznaje się rok kalendarzowy.

Jednak w związku z działaniami antykryzysowymi podejmowanymi przez Rząd FR stawki ustalone przedmiotową ustawą uległy korekcie od 1 stycznia 2012 r. w związku z publikacją ustawy z dnia 3 grudnia 2011 r. nr 379-ФЗ. Najważniejszą zmianą, którą wprowadziła nowa ustawa, było obniżenie sumy składek ubezpieczeniowych z 34 proc. do 30 proc. dla większości przedsiębiorstw:

 • Funduszu Emerytalnego (ПФР) – 22 proc.
 • Funduszu Ubezpieczenia Socjalnego (ФСС) – 2,9 proc.
 • Federalnego Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Medycznego (ФФОМС) – od 1 stycznia 2012 r. – 5,1 proc.
 • Terytorialnego Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Medycznego (ТФОМС) - od 1 stycznia 2012 r. – 0,0 proc.

Stawki te działały w stosunku do kwoty bazowej, nie przekraczającej 512 tys. rubli w roku 2012 i 573 tys. rubli w roku 2013. Od nadwyżki jest naliczana stawka w wysokości 10 proc.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2011 r. obniża również preferencyjną stawkę na ubezpieczenie społeczne z 30 proc. do 20 proc. dla organizacji znajdujących się na liście korzystających ze stawek ulgowych.

Do listy od 1 stycznia 2012 r. dodano również firmy, organizacje i przedsiębiorców indywidualnych korzystających z uproszczonego systemu opodatkowania, tzn:

 • niekomercyjne organizacje działające w sferze usług dla społeczeństwa i badań naukowych
 • organizacje charytatywne
 • apteki
 • firmy transportowe i łączność
 • organizacje inżynieryjne

Od początku 2012 r. istnieje obowiązek uiszczania składek ubezpieczeniowych przez cudzoziemców zatrudnionych FR na czas nieokreślony lub określony nie krótszy niż sześć miesięcy. Nie dotyczy to wysokokwalifikowanych specjalistów.

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pendrive z nadrukiem

Profesjonalnie zajmujemy się produkcją gadżetów reklamowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i p...
Polska - WARSZAWA 2022-05-27 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Kubki termiczne z nadrukiem

Gadżety reklamowe są jednym z narzędzi marketingu. Generalnie gadżetem może być praktycznie każdy...
Polska - WARSZAWA 2022-05-07 Dodał: Andrzej Redko Handel Zobacz ofertę

Derma tapicerska

Dolaro to wysokiej jakości derma tapicerska rewelacyjnie imitująca skórę naturalną. Tkanina jest ...
Polska - Nowa Sól 2019-05-16 Dodał: Mariusz Giwierski Meble, Produkcja mebli Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert